Reglement

1. Deelname voorwaarden

Lid zijn van IWS Belgium.

 • Maximum 2 werken per artiest: 38 x 56 cm verticaal of horizontaal (! Uitsnijding ppt = zichtbaar deel = 35 x 53 cm!)
 • Thema: vrij
 • 25 AUGUSTUS 2023 deadline selectiedossier sturen naar IWS Belgium: aquathien@hotmail.com
 • Selectiedossier digitaal omvat:
  1. Foto aquarel, afbeeldingsgrootte aan de langste zijde moet minstens 2500 pixels zijn. Ondertitelt als volgt: voornaam naam_TITEL_afmeting .. X .. cm_JAAR_prijs €
  2. Foto artiest (type pasfoto, voor de catalogus)
  3. Het inschrijvingsformulier, ingevuld en ondertekend
 • Deelname aan de selectie is gratis
 • Niet toegelaten: werken uit masterclasses of gemaakt onder begeleiding, kopieën/imitaties van werken van andere kunstenaars, zelfs “refererende naar” zijn niet toegestaan. De inzendingen moeten origineel en het resultaat zijn van eigen idee en uitvoering

2. Bekendmaking selectie

30 AUGUSTUS 2023
De selectie gebeurt door 5 onafhankelijke juryleden. Criteria zijn: aquareltechniek, compositie, kleurgebruik, originaliteit, en… ‘Magic’. Iedere geselecteerde deelnemer wordt persoonlijk per mail op de hoogte gebracht op 31 augustus 2023.

3. Depot originele werken

1 NOVEMBER 2023
De geselecteerde deelnemers dienen voor 1 november:

 1. Hun origineel werk naakt (zonder ppt.) te bezorgen per post: Jeruzalemstraat 18 te 8000 Brugge of ter plaatse op afspraak: aquathien@hotmail.com.
 2. De deelnamekost = 78 € (1 geselecteerd werk) of 98 € (2 geselecteerde werken) te storten op rek. nr. IWS Belgium, IBAN: BE71 0018 1363 5369. In deze deelnameprijs zit vervat:
  • De nodige publiciteit, pers, …
  • De drukkosten affiches, flyers, uitnodigingen, …
  • De lay-out en druk van de Catalogus (verkoopprijs = 10 €) iedere deelnemer ontvangt een gratis exemplaar
  • Het ophangingsrecht
  • De inlijsting in tentoonstellingskaders achter glas 52 x 72 cm. De werken worden naakt terugbezorgd. Indien echter gewenst kunnen de werken met ppt en ingelijst, tegen 55 € afgehaald worden de laatste dag 16 december na 17.00 u. Niet afgehaalde werken worden vakkundig verpakt en binnen de week naakt teruggestuurd per post tegen verpakkings- en verzendkost = 15 €.
  • De vernissage/receptie
  • Goody-bag: Iedere deelnemer ontvangt een Goody-bag met daarin een catalogus, een certificaat, praktisch aquarelmateriaal, nuttige info en een gepersonaliseerde verrassing

4. Vernissage

9 december 2023 om 16u00, vernissage, toespraak, receptie, uitreiking 1e, 2e en 3e prijs.

5. Aanwezigheid

De aanwezigheid van de deelnemende kunstenaars op de vernissage wordt ten zeerste gewaardeerd, waar tevens hun persoonlijke Goody-bag zal overhandigd worden (deze worden NIET opgestuurd). Tijdens de tentoonstelling is de permanentie verzekerd door het bestuur. Uw aanwezigheid zal echter gewaardeerd worden door de bezoekers.

6. Toegankelijkheid

De tentoonstelling is geopend van 10 december tot en met 16 december 2023, iedere dag telkens van 14u00 tot 17u00. De ‘Wall of Fame’ met werken van een 30-tal aquarelmeesters blijft tentoongesteld. Vrije ingang.

7. Verkoop van werken

Deze gaat integraal naar de kunstenaar, geen enkele commissie wordt aangerekend. Indien u uw werk niet wenst te verkopen, dan vermeldt u geen prijs op het inschrijvingsformulier! De verkochte werken blijven liefst tentoongesteld tot het einde van de tentoonstelling. Indien werken te koop aangeboden worden, verklaart de deelnemende kunstenaar in regel te zijn met zijn statuut en de geldende regelgeving (zoals BTW, belastingen). De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8. Terughaling van de werken

16 DECEMBER 2023 De deelnemers worden geacht hun werken zelf (of door een ‘gevolmachtigde’, al dan niet gegroepeerd) af te halen op zaterdag 16 december na 17u00 (tot 20u00u). U kunt uw werk volledig ingelijst met glas en ppt aanschaffen à 55 €/kader. Bij niet afhaling worden de werken naakt vakkundig verpakt en per post à 15 € teruggestuurd. Bij niet betaling van de terugzendingskosten binnen de week worden de werken niet meer teruggestuurd en verbeurd verklaard. Idem dito voor de niet afgehaalde Goody-bags.

9. Verzekering

De organisatie heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, voor zowel de exposanten als voor de bezoekers. Alhoewel de organisatie de werken met de grootste zorg behandelt, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, brand of diefstal. Het staat de deelnemer vrij hiervoor een eigen verzekering te nemen.

10. Auteursrechten

Door deel te nemen geeft de deelnemende kunstenaar toestemming om de gegeven foto’s en/of de door de organisator genomen foto’s van o.a. zijn werken te gebruiken voor publicitaire doeleinden (affiche, flyers, catalogus, website, sociale media, pers, enz.) in het kader van IWS Belgium. De deelnemer verzaakt aldus hieromtrent aan zijn auteursrechten.

11. COVID

Indien in het slechtste geval, op het ogenblik van de geplande tentoonstelling, door de geldende regels met betrekking tot Covid-19 OF andere overmacht, de tentoonstelling niet kan doorgaan, zal deze niet geannuleerd worden, doch verplaatst worden naar een latere datum. Dit door het feit dat de ppt’s, de inkadering, de catalogus, de Goody-bags, enz. reeds gerealiseerd zullen zijn. De deelnemers kunnen dan ook geen enkele vorm van schadevergoeding eisen. Bedankt voor het begrip.

12. Privacy

In uitvoering van art.4§1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat de organisator de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in kader van het lidmaatschap IWS Belgium. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds het recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wens te ontvangen, volstaat het IWS Belgium, vertegenwoordigd door Fernand Thienpondt, country leader: aquathien@hotmail.com hiervan op de hoogte te brengen.

13. Akkoord

Deelname impliceert de aanvaarding en het navolgen van het reglement.